Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller när PartnerSec AB (PartnerSec) tillhandahåller produkter och tjänster till företagskunder (kunden) och för de uppgifter som PartnerSec är personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver vår behandling av data och de rättigheter som den registrerade, det vill säga en anställd eller uppdragstagare hos kunden (användare), kan utöva för data som rör användaren.

Data som omfattas av integritetspolicyn är en del av den information som vi behandlar för att tillhandahålla produkter och tjänster till kunder. Integritetspolicyn gäller även vid besök på våra webbplatser som vänder sig till kunder i Sverige, men inte för något annat företags webbplats eller tjänster.

PartnerSec behandling av personuppgifter på uppdrag av kunden omfattas inte av denna integritetspolicy.

Data och hur vi hanterar den

Vilken typ av data vi samlar in

Användardata

Användardata är uppgifter om en användare, t.ex. telefonnummer, e-post, användar-id, lösenord och annan information som vi behandlar för tillhandahållande av produkter och tjänster till kunden.

Hur vi samlar in data

Beroende på vilken produkt eller tjänst som vi tillhandahåller samlar vi in och

behandlar data som:

 • kunden lämnar i samband med att kunden ingår avtal med PartnerSec och kommunicerar med oss – t.ex. vid kontakt för att få information eller genom prenumeration på nyhetsbrev.
 • skapas när användaren använder vissa av våra tjänster – t.ex. cloudtjänster eller skickar sms och e-post.
 • genereras genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från användarnas webbläsare.

 

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i lag, en så kallad rättslig grund – t.ex. lagen om elektronisk kommunikation och dataskyddsförordningen. Det betyder att behandling av data får göras om den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet eller (2) för att fullgöra en för PartnerSec rättslig förpliktelse. Behandling av data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) efter att samtycke har lämnats till just den behandlingen.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar data för att hantera och leverera beställningar enligt avtal och för att tillhandahålla tjänster. Vi behandlar även data för att ta betalt för tjänster, hantera fakturor och betalningar, avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal.

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med kunden, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med kunden i frågor som rör våra tjänster. När användaren ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När användaren chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt.

Rättslig grund: intresseavvägning.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: kundens samtycke (data) och intresseavvägning (användardata).

Marknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Marknadsföring kan ske via t.ex. brev, telefon, sms och e-post.

Rättslig grund: kundens samtycke (trafikdata) och intresseavvägning (användardata).

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (användardata) och rättslig förpliktelse (trafikdata).

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, till exempel bokföringslagen.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

 

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Användardata sparas så länge kunden är kund hos oss och därefter som
  längst under 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.
  Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex.
  bokföringslagen.
 • Trafikdata (mängd SMS) sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda
  fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är
  betald raderas uppgifterna efter 6 månader, med undantag för de
  uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • Vi sparar information inkommande trafik till våra cloudtjänster, och därtill knutna IP-adresser,
  som besöks. Detta gör vi för att kunna felsöka om det uppstår problem.
  Uppgifterna sparas i max 180 dagar. Vi sparar inte information om vilka
  specifika sidor som besökts eller innehållet på dessa.
 • För att begränsa skada från och skydda mot internetbedrägerier, sparar vi
  IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och
  meddelanden. På så sätt kan vi förhindra spridning av virus, spam och
  trojaner.
 • De samtal som spelats in av kundtjänst sparas i 3-28 dagar.
 • Chattkonversationer med kundtjänst och support sparas i 60 dagar.
 

Till vem vi lämnar ut din data

Vi kan komma att lämna ut din data till:
Underleverantörer som behandlar data för vår räkning. Inom olika områden anlitar vi underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om våra kunder och deras användare. Dessa parter får dock inte använda sådan data för något annat ändamål än för att tillhandahålla avtalade produkter och tjänster.
 
Överföring till tredje land
Vissa underleverantörer kan ha sin verksamhet i länder utanför Sverige eller i sk “tredje land”, dvs utanför EU/EES. Om PartnerSec för att tillhandahålla produkter och tjänster överför data till en underleverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. PartnerSec skriver avtal med sådana underleverantörer om att de ska uppfylla de klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Det finns även länder som EU-kommissionen har beslutat uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs.
 
EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.
EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.
Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.

Myndigheter

PartnerSec är skyldigt att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Övriga

Om kunden, eller i vissa fall användaren, har lämnat sitt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut data till företag, organisationer eller personer utanför PartnerSec.
 

Hur vi skyddar data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Särskild uppmärksamhet ägnas
åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras
systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av olovlig påverkan på våra tjänster.

Användarens (cloudkund) rättigheter

En användare (cloudkund) kan utöva individuella rättigheter för den data som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det är viktigt att det är den registrerade, (den enskilde användaren) vars uppgifter vi behandlar som utövar de individuella rättigheterna. Vi kan därför komma att begära att kunden hjälper till med att identifiera den enskilde användaren och ange vilken rättighet som användaren vill  utöva, samt hjälper till med ytterligare information som är nödvändig för att vi ska kunna hantera begäran och tillgodose användarens rättigheter.

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på den enhet, t. ex. en mobil eller dator, som används när en webbplats besöks. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss
statistik om användandet av sajten. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

Kontaktuppgifter – Kontakta oss här

Jag vill ha offert!

Kontakta oss nu så återkommer vi med en offert.